Ana Sayfa  |    İletişim  |  Ücretsiz Danışmanlık  |  Hakkımızda

0216 5504560
0533 4210028


- Misyon
- Personel
- Garanti
- Erişim


- Tez Önerisi
- Anket Tasarımı
- İstatistiksel Veri Analizi
- Rapor Hazırlama


- Temel Kavramlar
- Anket Türünün Seçilmesi
- Hedef Kitlenin Belirlenmesi
- Örnekleme Türlerine Karar Verilmesi
- Örneklem Büyüklügünün Saptanması


- Tanımlayıcı İstatistikler
- Güvenilirlik Analizi
- Geçerlilik Analizi
- Faktör Analizi
- Hipotez Testleri


- T-Testi
- Varyans Analizi
- Mann Whitney U Testi
- Wilcoxon Testi
- Kolmogorov -Smirnov (K-S) Testi
- Ki-kare Analiz Yöntemi
- Kruskal Wallish Testi
- Friedman Testi
- Korelâsyon Analizi
- Regresyon Analizi


- Danışmanlık Formu

- Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasil Hazırlanır?
- Anket Hazırlama
- SPSS
- Ölçekler
Hizmetlerimiz

İstatistik Analiz tarafından verilen hizmetin içeriği yardım istenen aşama ve yardımın kapsamına bağlı olarak değişmektedir. Bununla birlikte sunduğumuz temel hizmetlere ilişkin süreç aşağıda özetlenmiştir.

Tez Önerisi

• Araştırmak istediğiniz konuya ilişkin genel çerçeve, “Problem”, “Amaç/Hipotezler”, “Varsayımlar” ve “Sınırlılıklar” başlıkları altında oluşturulur.
• Araştırmada kullanılacak yöntem “Araştırmanın Modeli”, “Evren ve Örneklem”, “Veriler ve Toplanması” ve “Verilerin Çözümü ve Yorumlanması” başlıkları altında tanımlanır.
• Araştırmayı yapacağınız örneklemin büyüklüğü ve kompozisyonu belirlenir.
• Süre ve olanaklarınız dikkate alınarak teziniz için bir araştırma planı oluşturulur.

Anket Tasarımı

• Anketin konu ve kapsamı, öğrenci ve öğrenci aracığı ile tez danışmanı ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlenir.
• Öğrenciden anketin uygulanacağı örneklemin % 5’lik bölümü ile uzmanlarımız tarafından belirlenecek plan çerçevesinde bir ön çalışma yapması istenir.
• Ön çalışmadan elde edilen veriler ve konu ile ilgili teorik bilgiler kullanılarak anket tasarlanır.
• Ölçeğin uygulanması sonrasında elde edilen güvenilirlik, geçerlilik ve faktör analizleri yapılır.

İstatistiksel Veri Analizi

• Sunduğumuz ücretsiz danışmanlık hizmeti sırasında çalışmanız ve hipotezleriniz gözden geçirilerek gerekli istatistiksel analizlerin neler olduğu belirlenir.
• Danışman öğretim üyesine sunulmak üzere bir “Analiz Planı” hazırlanır.
• “Analiz Planı” danışman öğretim üyesinin önerileri doğrultusunda revize edilir.
• İstatistiksel Veri Analizi “Analiz Planı”na uygun olarak yapılarak teslim edilir.
• Analizleriniz talebinize göre SPSS, AMOS 6.0, LISREK ve SAS istatistik paketlerinden biri kullanılarak hazırlanır.

Rapor Hazırlama

• Talep edilmesi halinde, istatistiksel veri analizi ile elde edilen sonuçlar, tezin “Bulgular ve Yorumlar” bölümünü oluşturacak bir araştırma raporu şeklinde hazırlanır.
• Rapor bölümünde tez çalışmasının yapıldığı üniversitenin tez yazım kuralları uygulanır.
Ana Sayfa  |    İletişim  |  Ücretsiz Danışmanlık  |  Hakkımızda